คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ระดับหน่วยงาน ประจําปีการศึกษา 2564

💙 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ได้รับรางวัลผลการประกวด “แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ระดับหน่วยงาน

ซึ่งได้รับรางวัลใน 3 ด้าน ประกอบด้วย

1️⃣ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

เรื่อง การขับเคลื่อนและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์

2️⃣ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น

เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

3️⃣ ด้านการเรียนการสอน

เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

++++++++++++++++++

💙 รางวัลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (NSTRU Quality Award) ประจำปีการศึกษา 2564

🏆 โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร

– หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 4.04 คะแนน

– หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 4.04 คะแนน

– หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู 4.31 คะแนน

🏆 โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร

สำหรับคณะที่มีผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ และมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 4.51 ได้แก่ คณะครุศาสตร์ 4.78 คะแนน

🏆 รางวัลเกียรติบัตร

สำหรับหลักสูตรที่มีผลการประเมินความครบถ้วนของเอกสารอ้างอิงในระบบ e-Filling สูงสุด ได้แก่

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ร้อยละ 92

🏆 รางวัลเกียรติบัตร

สำหรับคณะและหน่วยงานสนับสนุนวิชาการที่มีแนวโน้มผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย (SSR) ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565) ได้แก่ คณะครุศาสตร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *