Back

ข้อมูลจำนวนบุคลากร
ปีปัจจุบัน | ปี 2564 | ปี 2563 | ปี 2562 | ปี 2561 | ปี 2560 | ปี 2559

::>> ลิงค์แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ปี 2564

จำนวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมดของคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ / วุฒิการศึกษา
ตำแหน่งทางวิชาการป.ตรีป.โทป.เอกรวม (คน)ร้อยละ
อาจารย์39185773.08
ผู้ช่วยศาสตราจารย์8122025.64
รองศาสตราจารย์111.28
ศาสตราจารย์
รวมจำนวน (คน)473178100.00
จำนวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมดของคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 จำแนกตามประเภทบุคลากร / วุฒิการศึกษา
ประเภทบุคลากรป.ตรีป.โทป.เอกรวม (คน)ร้อยละ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา6121823.08
พนักงานมหาวิทยาลัย33185165.38
พนักงานมหาวิทยาลัย (อายุ 60 ปีขึ้นไป)
อาจารย์ประจำสัญญาจ้าง81911.54
รวมจำนวน (คน)473178100.00
จำนวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมดของคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 จำแนกตามประเภทบุคลากร / ตำแหน่งทางวิชาการ
ประเภทบุคลากรอาจารย์ผศ.รศ.ศ.รวม (คน)ร้อยละ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา7911721.79
พนักงานมหาวิทยาลัย41115266.67
พนักงานมหาวิทยาลัย (อายุ 60 ปีขึ้นไป)
อาจารย์ประจำสัญญาจ้าง9911.54
รวมจำนวน (คน)5720178100.00
จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดของคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 จำแนกตามประเภท / วุฒิการศึกษา
ประเภทบุคลากรตํ่ากว่า ป.ตรีป.ตรีป.โทป.เอกรวม (คน)ร้อยละ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา117.14
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย (อายุ 60 ปีขึ้นไป)
พนักงานมหาวิทยาลัย44857.14
ลูกจ้างชั่วคราว5535.72
รวมจำนวน (คน)9514100.00