คณบดี

ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง
คณบดีคณะครุศาสตร์

รองคณบดี

ผศ.นิตยารัตน์ คงนาลึก
รองคณบดีฝ่าย วางแผน และวิจัย
อ.วัยวุฒ อินทวงศ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และบริการวิชาการ
ดร.อรดา โอภาสรัตนากร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.มานะ ขุนวีช่วย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
ผศ.ทรงวิทย์ ฤทธิกัณฑ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ผศ.ดร.ธณัฐชา รัตนพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวหน้าสำนักงาน

อ.วัยวุฒ อินทวงศ์
รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์

บุคลากรสายสนับสนุน

นางสุพัตรา เต็มรัตน์
(แดง)
นักวิชาการศึกษา
นางสาวกัณณิกา ศะศิสุวรรณ
(อ้อย)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางวิจิตรา สิทธิกร
(ตุ๊ก)
นักวิชาการกิจการนักศึกษา
นางสาวศุภกานต์ โต๊ะหมาน
(ไบท์)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวศรีนคร นาวารัตน์
(ตุ๊กตา)
นักวิชาการศึกษา
นางสาวญาณินทร บัวสกุล
(สุ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายสุริยะ วิฤทธิ์
(รอน)
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายสุทธิพงค์ เพ็ชร์รัตน์
(อิทธิ์)
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายธรรมรินทร์ สินธุ
(หนึ่ง)
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นางสาวสายพิณ โพธิ์ทิพย์
(เขียว)
นักวิชาการกิจการนักศึกษา
นางสาวสุดารัตน์ สุขบรรจง
(หนึ่ง)
นักวิทยาศาสตร์
นายวิทยา เรืองสวัสดิ์
(เอิ๊ต)
นักวิทยาศาสตร์
นางสาวศิริลักษณ์ ดำทอง
(นํ้า)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวพัชราภรณ์ ชูศรี
(จ๋า)
ลูกจ้างโครงการ
นางสาวสุภารัตน์ เพชรประพันธ์
(โบว์)
ลูกจ้างโครงการ