Back

อัตลักษณ์ :

บัณฑิตนักคิด นักปฏิบัติ มีจิตสาธารณะ

เอกลักษณ์ :

คณะเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เน้นบริการวิชาการ สืบสานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ค่านิยมหลักองค์กร :

EDU คือ จิตวิญญาณชาวครุศาสตร์

E= Ethic หมายถึง การทำงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

D= Development หมายถึง การพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาสังคม

U= Understanding หมายถึง ความเข้าใจตน เข้าใจคน เข้าใจงาน เข้าใจสถานการณ์ เข้าใจสังคม

สมรรถนะหลัก :

 1. การมีแรงจูงใจมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
 2. การบริการที่ดี (Service Mind)
 3. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ (Organizational Awareness)
 4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม (Integrity)
 5. การทำงานเป็นทีม (Teamwork)

วัฒนธรรมองค์กร :

 1. Participation: การดำเนินงานทุกอย่างเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
 2. Team working: มีการทำงานเป็นทีม เช่น การวิจัยทีม จัดทำเอกสารการสอน เอกสารคำสอน ตำรา หรือหนังสือเป็นทีม การให้การบริการเป็นทีม เป็นต้น
 3. Self Management: ให้การยอมรับในความรู้ ความสามารถและศักยภาพของผู้ร่วมงาน หรือบุคลากรทุกฝ่าย เพื่อให้สามารถบริหารจัดการตนเองได้ ส่งผลให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 4. Local Importance: ทำงานในเรื่องที่มีความสำคัญต่อชุมชนและท้องถิ่น ทั้งในด้านการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม เพื่อเสริมสร้างการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสมดุลและยั่งยืน
 5. National Excellence: สร้างกระบวนงานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยกลไกการส่งเสริม สนับสนุนอย่างมีคุณภาพในระดับสากล โดยมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเทียบกันได้กับองค์การในระดับชาติ และนานาชาติ
 6. Global Visibility: ทำให้ผลงานด้านการผลิตและพัฒนาครู เช่น กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวิจัยและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น และได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

สีประจำคณะ :

สีฟ้า-ขาว

ดอกไม้ประจำคณะ :

ดอกกล้วยไม้

โลโก้ :