Back

ปี 2563

จำนวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมดของคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ / วุฒิการศึกษา
ตำแหน่งทางวิชาการป.ตรีป.โทป.เอกรวม (คน)ร้อยละ
อาจารย์43.51962.572.26
ผู้ช่วยศาสตราจารย์10122225.43
รองศาสตราจารย์222.31
ศาสตราจารย์
รวมจำนวน (คน)53.53386.5100.00
จำนวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมดของคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 จำแนกตามประเภทบุคลากร / วุฒิการศึกษา
ประเภทบุคลากรป.ตรีป.โทป.เอกรวม (คน)ร้อยละ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา7121921.96
พนักงานมหาวิทยาลัย35155057.80
พนักงานมหาวิทยาลัย (อายุ 60 ปีขึ้นไป)4489.25
อาจารย์ประจำสัญญาจ้าง7.529.510.98
รวมจำนวน (คน)53.53386.5100.00
จำนวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมดของคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 จำแนกตามประเภทบุคลากร / ตำแหน่งทางวิชาการ
ประเภทบุคลากรอาจารย์ผศ.รศ.ศ.รวม (คน)ร้อยละ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา9911921.96
พนักงานมหาวิทยาลัย4285057.80
พนักงานมหาวิทยาลัย (อายุ 60 ปีขึ้นไป)25189.25
อาจารย์ประจำสัญญาจ้าง9.59.510.98
รวมจำนวน (คน)62.522286.5100.00
จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดของคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 จำแนกตามประเภท / วุฒิการศึกษา
ประเภทบุคลากรตํ่ากว่า ป.ตรีป.ตรีป.โทป.เอกรวม (คน)ร้อยละ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา117.14
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย (อายุ 60 ปีขึ้นไป)
พนักงานมหาวิทยาลัย44857.14
ลูกจ้างชั่วคราว5535.72
รวมจำนวน (คน)9514100.00