หลักสูตรที่เปิดสอน

1. การศึกษาปฐมวัย

2. คณิตศาสตร์

3. พลศึกษา

4. ภาษาไทย

5. ภาษาอังกฤษ

6. สังคมศึกษา

7. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

8. คอมพิวเตอร์

9. ฟิสิกส์

10. ดนตรีศึกษา

11. ศิลปศึกษา

12. นาฏศิลป์

13. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา