Back

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา

Bachelor of Education Program in Art Education
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

อาจารย์ประจำสาขา

ผศ.สมชาย สหวิศิษฎ์
ผศ.ปิยพร ศรีสุขสวัสดิ์
อ.เจษฎา สุขสิกาญจน์
ผศ.พิเชษฐ์ ไชยสงค์
อ.ตวงรัก รัตนพันธุ์

ปรัชญา

ศิลปะเชี่ยวชาญ วิชาการเด่น มุ่งเน้นคุณธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ชุมชน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้

 1. เป็นผู้ที่มีค่านิยมร่วม ที่ตระหนักและยึดการจัดการเรียนรู้ด้านศิลปะที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีเอกลักษณ์ของการเป็นครูศิลปะผู้ประกอบวิชาชีพขั้นสูง และมีจิตบริการต่อวิชาชีพครูศิลปะ และชุมชน
 2. เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตวิญญาณและปฏิบัติหน้าที่ตามอุดมการณ์ของครู ศิลปะ มีจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้อื่น มีทักษะความคิดในเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถนําวิชาชีพทางศิลปะและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการบริการวิชาการแก่ชุมชน
 3. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเนื้อหาสาระด้านวิชาชีพครูศิลปศึกษา รอบรู้ในหลักการแนวคิด และทฤษฎีของเนื้อหาวิชาที่สอน สามารถนําความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษา มีความเข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลก รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นบนพื้นฐานของความแตกต่างทางวัฒนธรรม มีทักษะการเรียนรู้ ตลอดชีวิต สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ตามมาตรฐาน
 4. เป็นผู้ที่มีปัญญา รู้จักคิด ค้นคว้า วิเคราะห์หาข้อเท็จจริงจากสื่อสารสนเทศที่หลากหลายก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล สามารถสร้างและประยุกต์ใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนศิลปศึกษาในการทําวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชน รวมถึงสร้างสัมมาชีพความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวได้อย่างสร้างสรรค์
 5. เป็นผู้มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษา ถ่ายทอดความรู้ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้สามารถใช้ศิลปะบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ข้ามวัฒนธรรม และสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์การสอน โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม
 6. เป็นพลเมืองและพลโลกที่ใส่ใจสังคม และดําเนินชีวิตอย่างมีจิตสํานึกไทยและจิตสํานึกสากล มีจิตสาธารณะ เคารพสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เคารพกฎ กติกาและกฏหมายของสังคม รับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง มีภาวะผู้นํา รู้คุณค่าและอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. ครูสอนวิชาศิลปศึกษาในทุกสังกัด
 2. นักวิชาการทางด้านศิลปศึกษา
 3. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
 4. พนักงานด้านศิลปะในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน
 5. ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา
 6. ธุรกิจส่วนตัวด้านศิลปะ