Back

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

Bachelor of Education Program in Thai
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.สุขุมาล จันทวี
ผศ.ดร.ศึกษา เบ็ญจกุล
อ.วรกร ธรรมภิบาลอุดม
อ.นันทวัฒน์ เนตรเจริญ
อ.ชาญณรงค์ คงฉิม

ปรัชญา

มุ่งผลิตบัณฑิตครูภาษาไทยที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในศาสตร์ภาษาไทย มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามแนวปฏิรูปการศึกษา เป็นครูนักวิจัยและนวัตกรที่มีจรรยาบรรณ รัก ศรัทธาในวิชาชีพครู

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนี้

 1. เป็นผู้ตระหนักและยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีความเป็นครูและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
 2. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
 3. เป็นผู้ยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณเละอุดมการณ์ความเป็นครู รักและศรัทธาในวิชาชีพครู
 4. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในศาสตร์และศิลป์ทางภาษาไทย
 5. เป็นผู้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดขั้นสูง
 6. เป็นผู้มีทักษะการสื่อสาร ทักษะข้ามวัฒนธรรม ความฉลาดทางดิจิทัล รู้เท่าทันสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ และสามารถนำมาพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในศตวรรษที่ 21
 7. เป็นผู้มีความสามารถในการวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาอง์ความรู้ทางภาษาไทย พัฒนาผู้เรียน พัฒนาท้องถิ่นสังคม และพัฒนาความก้าวหน้าให้กับวิชาชีพครู
 8. เป็นผู้มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 อย่างบูรณาการ
 9. เป็นผู้อนุรักษ์ภาษาไทย วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจิตสำนึกและจิตสาธารณะ เคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคลและวัฒนธรรม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. ครู/อาจารย์สอนภาษาไทย
 2. นักวิชาการด้านภาษาไทย
 3. บุคลากรด้านการผลิตสื่อการสอนภาษาไทย
 4. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน