Back

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Education Program in English

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

อาจารย์ประจำสาขา

อ.อนิรุธ ชุมสวัสดิ์
อ.ทิพวรรณ ทองขุนดำ
ดร.อรดา โอภาสรัตนากร
ผศ.เย็นฤดี หนูเพชร
อ.ดิศราพร สร้อยญาณะ
ผศ.วีรศักดิ์ ทวีเมือง

ปรัชญา

ผลิตครูสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพสูงมีความรู้คู่คุณธรรมสามารถบูรณาการความรู้ทักษะเจตคติคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาครูให้เป็นคนดีมีสติปัญญา ความสามารถและอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุขรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วยสติปัญญา

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้

  1. มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้นำทางวิชาการสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
  2. มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการและวิชาชีพมีความอดทนใจกว้างและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครูอย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู
  3. มีความรอบรู้และความสามารถหลายด้าน (well-rounded) ใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถในการคิดขั้นสูง สามารถแสวงหาความรู้ที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในการประกอบอาชีพ
  4. มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้นำทางวิชาการ มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถคิดวิเคราะห์ มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสามารถแสวงหาความรู้ พัฒนาความรู้ งานวิจัย และสร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างความรู้ใหม่สำหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นใน
  5. มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรทางด้านการเรียนการสอนการสอนภาษาอังกฤษที่จะส่งผลให้ครูมีความรู้ความสามารถสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ
  6. มีความรู้ความสามารถในด้านการสอนภาษาอังกฤษ สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจของประเทศ และของโลก

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษในทุกสังกัด
  2. นักวิชาการทางด้านการศึกษา
  3. ล่าม
  4. ผู้แปล