Back

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา

Bachelor of Education Program in Physical Education
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.สรรปกรณ์ ศุภการนรเศรษฐ์
ดร.กิตติมา เทียบพุฒ
อ.จีรนันท์ ปรีชาชาญ
อ.ปริญญา ปทุมมณี
อ.ณัฐธร ขุนทอง
อ.ณัฐกร บุญทวี

ปรัชญา

ผลิตครูพลศึกษาที่มีคุณภาพสูง มีความรู้คู่คุณธรรม บูรณาการความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาครู ให้เป็นคนดี มีสติปัญญา ความสามารถ และเรียนรู้การเปลี่ยนแปลง ตลอดจนพัฒนาวงการกีฬาและสุขภาพของชุมชน ท้องถิ่น รวมถึงระดับชาติ และอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข และสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วยสติปัญญา

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้

 1. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการสอน การคิดวิเคราะห์ขั้นสูง สามารถประยุกต์ ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของประเทศและโลก
 2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะศตวรรษที่ 21 เทคนิคและวิธีในการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรทางด้านการเรียนการสอนพลศึกษา ที่จะส่งผลให้ครู มีความรู้ความสามารถ แสวงหาความรู้พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ
 3. เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการและวิชาชีพ มีความอดทน ใจกว้าง มีอุดมการณ์ความเป็นครูยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครู อย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู
 4. ความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนรู้พลศึกษา สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่สําหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต
 5. มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่ และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้นําทางวิชาการด้านพลศึกษา สามารถสอนพลศึกษาในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
 6. สามารถปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและความเท่าเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลก รู้จักวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. ครูสอนวิชาพลศึกษาในทุกสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน
 2. นักวิชาการทางด้านพลศึกษา กีฬาและสุขภาพ
 3. ผู้ฝึกสอนกีฬา ทั้งในส่วนของการพัฒนาทักษะกีฬาและการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
 4. ผู้ตัดสินกีฬา ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 5. ผู้ควบคุมและผู้จัดการแข่งขันรายการต่างๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
 6. ผู้นำและส่งเสริมการออกกําลังกายของคนในหน่วยงานต่างๆ รวมถึงชุมชนและสังคม
 7. ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ธุรกิจด้านอุปกรณ์กีฬาและเครื่องมือการออกกําลังกาย