ข้าราชการ

รศ.ดร.จุติพร อัศวโสวรรณ
ผศ.ดร.ชิราพร หนูฤทธิ์
ผศ.นิตยารัตน์ คงนาลึก
ผศ.ดร.นิลรัตน์ นวกิจไพฑูรย์
ผศ.ดร.ประกอบ ใจมั่น
ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง
รศ.ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์
อ.อนิรุธ ชุมสวัสดิ์
ดร.สุจินต์ หนูแก้ว
ผศ.ดร.อารี สาริปา
อ.วัยวุฒ อินทวงศ์
อ.ทิพวรรณ ทองขุนดำ
ผศ.ดร.เบญจพร ชนะกุล
ผศ.ดร.กรวรรณ สืบสม
ดร.อโนทัย ประสาน
ดร.กุสุมา ใจสบาย
อ.สุขุมาล จันทวี