Back

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

Bachelor of Education Program in Early Childhood Education
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อ.จันจิรา นาวารัตน์
อ.สุทธิชา มาลีเลศ
อ.สุชาดา จิตกล้า
อ.จุฬาลักษณ์ สุตระ
อ.สุพรรณิการ์ ศรีสุวรรณ
อ.สุดา เจ๊ะอุมา

ปรัชญา

บูรณาการองค์ความรู้ ผลิตครูปฐมวัย มีจิตอาสา พัฒนาเด็กทุกด้าน ร่วมสร้างสรรค์สังคมด้วยความดี

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้

 1. มีความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาการศึกษาปฐมวัยและวิชาชีพครูเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
 2. มีความรู้ความสามารถในศาสตร์การสอน และบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย มีทักษะและกระบวนการ ตลอดจนเลือกใช้เทคนิควิธีการสอนที่เหมาะสม
 3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ ตลอดจนมีทักษะในศตวรรษที่ 21
 4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 5. มีความสามารถและทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้กับผู้เรียน บุคคลและกลุ่มต่างๆ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
 6. มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อออกแบบและจัดการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัยทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
 7. มีทักษะในการค้นคว้า แสวงหาความรู้ และมีความสามารถในการออกแบบและทำการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียน พัฒนางานในหน้าที่และเส้นทางวิชาชีพ
 8. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. ครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัยในทุกสังกัด
 2. นักวิชาการด้านการศึกษาปฐมวัย
 3. อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย