Back

คณบดี

รศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง
คณบดีคณะครุศาสตร์

รองคณบดี

ผศ.นิตยารัตน์ คงนาลึก
รองคณบดีฝ่าย วางแผน และวิจัย
อ.วัยวุฒ อินทวงศ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และบริการวิชาการ
ดร.อรดา โอภาสรัตนากร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.ทรงวิทย์ ฤทธิกัณฑ์

ผู้ช่วยคณบดีงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ผศ.ดร.พันธุ์ศักดิ์ เกิดทองมี

ผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ผศ.ดร.สุพัฒน์ บุตรดี

ผู้ช่วยคณบดีงานพัฒนาโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ

ผศ.ดร.รัชนี สิทธิศักดิ์
ผู้ช่วยคณบดีงานบริการวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น

ผศ.ดร.จิราภรณ์ เหมพันธ์

ผู้ช่วยคณบดีงานวิจัยและนวัตกรรม

อ.ธวัชชัย คงนุ่ม

ผู้ช่วยคณบดีงานประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา

อ.ปุรเชษฐ บุญยัง

ผู้ช่วยคณบดีงานสืบสาน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ดร.กตัญญุตา บางโท

ผู้ช่วยคณบดีงานวารสารและครุศาสตร์วิชาการ

อ.จีรนันท์ ปรีชาชาญ

ผู้ช่วยคณบดีงานกิจกรรมนักศึกษา กีฬาและนันทนาการ

อ.ประภาศรี เพชรมนต์

ผู้ช่วยคณบดีงานสื่อสารองค์กร และประชาสัมพันธ์เชิงรุก

หัวหน้าสำนักงาน

นางสุพัตรา เต็มรัตน์
หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์

บุคลากรสายสนับสนุน

นางสุพัตรา เต็มรัตน์
(แดง)
นักวิชาการศึกษา
นางสาวกัณณิกา ศะศิสุวรรณ
(อ้อย)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางวิจิตรา สิทธิกร
(ตุ๊ก)
นักวิชาการกิจการนักศึกษา
นางสาวศุภกานต์ โต๊ะหมาน
(ไบท์)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวศรีนคร นาวารัตน์
(ตุ๊กตา)
นักวิชาการศึกษา
นางสาวญาณินทร บัวสกุล
(สุ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายสุริยะ วิฤทธิ์
(รอน)
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายสุทธิพงค์ เพ็ชร์รัตน์
(อิทธิ์)
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายธรรมรินทร์ สินธุ
(หนึ่ง)
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นางสาวสายพิณ โพธิ์ทิพย์
(เขียว)
นักวิชาการกิจการนักศึกษา
นางสาวสุดารัตน์ สุขบรรจง
(หนึ่ง)
นักวิทยาศาสตร์
นางสาวพรรณิกา รักษาวงศ์
(หนึ่ง)
นักวิทยาศาสตร์
นางสาวศิริลักษณ์ ดำทอง
(นํ้า)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวสุภารัตน์ เพชรประพันธ์
(โบว์)
ลูกจ้างโครงการ
นางสาวกานต์กมล แก้วรจนา
(มีน)
ลูกจ้างโครงการ