กิจกรรมเวทีคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 12 การมอบรางวัลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563


กิจกรรมเวทีคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 12 จัดโดยส่วนมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 รูปแบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีกิจกรรมภาคเช้า ท่านชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร บรรยายพิเศษ เรื่อง "พลิกโฉมอุดมศึกษายุคใหม่ บทบาทใหม่ในการพัฒนาท้องถิ่น" ภาคบ่าย การมอบรางวัลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 รางวัลแนวปฏิบัติที่ดี และรางวัลอาจารย์นักพัฒนาตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (โดย ศพท.) ซึ่งคณะครุศาสตร์ ได้รับโล่รางวัล และเกียรติบัตรดังนี้

1. หลักสูตรที่ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรสำหรับหลักสูตรที่มีผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้สูงสุด และมีคะแนนไม่ต่ำกว่า 3.51 ของคณะ
1.1 ระดับปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (คะแนน 3.97)
ผู้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงวิทย์ ฤทธิกัณฑ์
1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (คะแนน 4.38)
ผู้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุติพร อัศวโสวรรณ

2. เกียรติบัตรสำหรับหลักสูตรที่มีผลการประเมินความครบถ้วนของเอกสารอ้างอิงในระบบ e-Filing สูงสุด ของแต่ละคณะ ดังนี้ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ร้อยละ 99.81)
ผู้รับเกียรติบัตร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกิต ไชยธาดา

3. การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี Good Practices ระดับหน่วยงาน คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัล จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียนการสอนและด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
3.1 คลิปวิดีโอด้านการเรียนการสอน https://youtu.be/GJimnHa0RtI
3.2 คลิปวิดีโอด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม https://youtu.be/P7u8DLT0G-s

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง: 

แฟ้มข้อมูล: news/filenews/1_160322_112823.pdf


วันที่ประกาศ: 2022-03-16
ผู้ประกาศ: สุริยะ
ผู้ให้ข้อมูล: ศรีนคร
สถิติการเข้าชม: 154 ครั้ง