คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เบญจพร ชนะกุล ดร.อรดา โอภาสรัตนากร ผศ.ศึกษา เรืองดำ และ ผศ.วีรศักดิ์ ทวีเมือง

ไม่มีรูปภาพ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์อรดา โอภาสรัตนากร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)
Doctor of Philosophy Program in English Language Teaching (International Program)
Ph.D. in ELT (International Program)
สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อนุมัติเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2565

ดร.เบญจพร ชนะกุล
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาจารย์ประจำสาขาวิชาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาการวัดและการประเมินผลทางการศึกษา
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อนุมัติตั้งเเต่วันที่ 2 ตุลาคม 2563

อาจารย์ศึกษา เรืองดำ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาครุศาสตร์ อนุสาขาวิชาการสอนภาษาไทย
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อนุมัติตั้งเเต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563

อาจารย์วีรศักดิ์ ทวีเมือง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาครุศาสตร์ อนุสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อนุมัติตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2564

จากมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมท่อแก้ว สำนักงานอธิการบดี

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง: https://www.nstru.ac.th/th/news/view/3626/

แฟ้มข้อมูล: 


วันที่ประกาศ: 2022-02-25
ผู้ประกาศ: สุริยะ
ผู้ให้ข้อมูล: 
สถิติการเข้าชม: 225 ครั้ง