คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Faculty of Education, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อาจารย์ทั้งหมด | ข้าราชการพลเรือนสายวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชการตามสัญญา | อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง | ข้าราชการพลเรือนสายสนับสนุนวิชาการ | พนักงานราชการสายสนับสนุนวิชาการ | พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ | ลูกจ้างชั่วคราว | รายงานสรุปจำนวนบุคลากร | ค้นหาบุคลากร

::>> ลิงค์แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

มีอาจารย์ทั้งหมด 102 ท่าน
ลำดับ รูป ชื่อ - สกุล
1 ดร.กตัญญุตา บางโท
2 อ.กมลทิพย์ ธรรมกีระติ
3 ผศ.ดร.กรวรรณ สืบสม
4 อ.กัลยกร อนุฤทธิ์
5 ดร.กิตติมา เทียบพุฒ
6 อ.กิตติรัตน์  เกษตรสุนทร
7 ดร.กิตติศักดิ์ ใจอ่อน
8 ดร.กุสุมา ใจสบาย
9 ผศ.ดร.เกศริน มนูญผล
10 ผศ.เกษมศักดิ์ แช่ตั้ง
11 ดร.แก้วใจ สุวรรณเวช
12 ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง
13 ผศ.จรุงใจ มนต์เลี้ยง
14 อ.จันจิรา นาวารัตน์
15 ดร.จิราภรณ์ เหมพันธ์
16 อ.จีรนันท์ ปรีชาชาญ
17 ผศ.ดร.จุฑามาศ ศุภพันธ์
18 ผศ.ดร.จุติพร อัศวโสวรรณ
19 อ.จุฬาลักษณ์ สุตระ
20 อ.เจษฎา สุขสิกาญจน์
 [1] [2] [3] [4] [5] [6]
 มีทั้งหมด 102 คน / แสดงหน้านี้ 20 คน