คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Faculty of Education, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

อาคารและสถานที่

อาคารและสถานที่


อาคารและสถานที่

อาคารสำนักงานคณะครุศาสตร์ | อาคาร 6 | อาคาร 12 | อาคาร 26 | อาคารสาธิต (จิ๋ว) | รายงานสรุปจำนวนห้องอาคาร EDU

ลำดับที่ อาคาร หมายเลขห้อง ชื่อห้อง ความจุ (คน) ขนาด (กxย) เมตร
1 EDU E101 ห้องสำนักงาน 8 8x16
2 EDU E102 ห้องประชุมแคทลียา 10 4x8
3 EDU E103 ห้องประชุมเอื้องมณีฉาย 40 8x16
4 EDU E104 ห้องประชุมบุหงากะสุต 150 16x16
5 EDU E105 ห้องประชุมแวนด้า 6 2x3
6 EDU E106 ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์ 6 4x8
7 EDU E107 ห้องพักอาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษ 6 4x8
8 EDU E108 ห้องครัว 6 2x4
9 EDU E109 ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 2 2x4
10 EDU E110 ห้องพักอาจารย์หลักสูตรภาษาไทย 6 4x8
11 EDU E111 ห้องพักอาจารย์หลักสูตรฟิสิกส์ 6 4x8
12 EDU E112 ห้องพักรับรอง 10 2x8
13 EDU E201 ห้องคณบดี 1 8x8
14 EDU E202 ห้องประชุมเอื้องคำ 10 4x8
15 EDU E203 ห้องเลขาคณบดี 1 4x4
16 EDU E204 ห้องรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 1 2x4
17 EDU E205 ห้องรองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย 1 2x4
18 EDU E206 ห้องรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 1 2x4
19 EDU E207 ห้องพักอาจารย์กลุ่มศาสตร์จิตวิทยาการแนะแนวและการศึกษาพิเศษ 6 4x8
20 EDU E208 ห้องพักอาจารย์หลักสูตรคอมพิวเตอร์ 6 4x8
21 EDU E209 ห้องพักอาจารย์กลุ่มศาสตร์การเรียนและการสอน 6 4x8
22 EDU E210 ห้องพักอาจารย์หลักสูตรพลศึษา 6 4x8
23 EDU E211 ห้องพักอาจารย์กลุ่มศาสตร์การบริหาร 6 4x8
24 EDU E212 ห้องพักอาจารย์กลุ่มศาสตร์การวัดและการประเมินผล 6 4x8