คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Faculty of Education, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

" ท้องถิ่นพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยครูดีและมีคุณภาพ "
อาคารและสถานที่

อาคารและสถานที่


อาคารและสถานที่

อาคาร 6 | อาคาร 12 | อาคาร 26 | อาคาร 33 | อาคาร 40 | รายงานสรุปจำนวนห้องอาคาร 6    อาคารเรียนรวม (3 ชั้น) สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ดาวน์โหลดแปลนอาคาร
อาคารเรียนรวม (3 ชั้น), สาขาวิชาคณิตศาสตร์, ศูนย์โครงการพระราชดำริ
ลำดับที่ อาคาร หมายเลขห้อง ชื่อห้อง ความจุ (คน) ขนาด (กxย) เมตร
1 6 611 ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 2 4x8
2 6 612 ห้องโครงการพระราชดำริ 8x8
3 6 613 ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา 6 8x8
4 6 614 ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 8 8x8
5 6 615 ห้องเรียน 40 8x8
6 6 616 ห้องสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 8x8
7 6 617 ห้องสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 4x8
8 6 621 ห้องว่าง 4x8
9 6 622 ห้องเรียน 40 8x8
10 6 623 ห้องเรียน 40 8x8
11 6 624 ห้องเรียน 40 8x8
12 6 625 ห้องเรียน 40 8x8
13 6 626 ห้องเรียน 40 8x8
14 6 627 ห้องเรียน Smart Classroom 40 8x8
15 6 628 ห้องเรียน Smart Classroom 40 8x8
16 6 631 ห้องเรียน 40 8x8
17 6 632 ห้องเรียน 40 8x8
18 6 633 ห้องเรียน 40 8x8
19 6 634 ห้องเรียน 40 8x8
20 6 635 ห้องเรียน 40 8x8
21 6 636 ห้องเรียน 40 8x8
22 6 637 ห้องเรียน 40 8x8