คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Faculty of Education, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

" ท้องถิ่นพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยครูดีและมีคุณภาพ "
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

แหล่งทุนวิจัย


แหล่งทุนวิจัย

ชื่อแหล่งทุน Website
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ https://www.nriis.go.th/


ค้นหางานวิจัย

แหล่งค้นหางานวิจัย Website
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) http://elibrary.trf.or.th
โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย ThaiLIS-Thai Library Intergrated System http://tdc.thailis.or.th
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.chula.ac.th/research
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร https://ripo.kmutt.ac.th/all-grant


วารสารงานวิจัย

แหล่งวารสารงานวิจัย Website
วารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง http://www.journal.itech.lpru.ac.th
วารสารกรจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง http://www.mgts.lpru.ac.th/journal/index.php/mgts
วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย http://research.crru.ac.th
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ http://research.uru.ac.th
วารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม http://research.psru.ac.th
วารสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http:/library.cmu.ac.th
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร https://www.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu
วารสาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม http://www.journal.msu.ac.th
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต http://www.dusit.ac.th/e-research-and-e-journal
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ https://www.kmutnb.ac.th/research-and-academic/journals.aspx
วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://tci-thaijo.org/index.php/EDUCU
วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre
วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ https://www.psu.ac.th/?page=research
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://journal.gs.kku.ac.th
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา http://rmcs.buu.ac.th/วารสาร/
วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี้ http://oas.psu.ac.th