คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Faculty of Education, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ข้อมูลวิจัย เมนูงานวิจัย

หน้าหลักงานวิจัย | เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ | ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย | งานวิจัยงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ต่อชุมชน
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยคณะครุศาสตร์   

• คู่มือวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
• ตารางสังเคราะห์งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
• จรรยาบรรณนักวิจัย
  มีงานวิจัยของอาจารย์ทั้งหมด 52 เรื่อง
ลำดับ เรื่อง ปีที่เผยแพร่ ผู้วิจัย
1 ความหลากหลำยทางพันธุกรรมของต้นประ (Elateriospermum tapos) ในอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช 2564 จุฑามาศ ศุภพันธ์ วีระเกียรติ ทรัพย์มี และ พัฒนพร รินทจักร
2 การพัฒนาการอ่านเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองในยุคดิจิทัล 2564 ศึกษา เรืองดำ
3 หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด: การผลิตซ้ำความเชื่อตำนานผ่านวัตถุมงคลรุ่นต่าง ๆ 2563 ชาญณรงค์ คงฉิม
4 การศึกษาความเหมาะสมและความพึงพอใจของการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 2564 ศุภชัย โชติกิจภิวาทย์ ธณัฐชา รัตนพันธ์ อนุวัฒน์ จันทสะ เศณวี ฤกษ์มงคล
5 กิจกรรมเล่านิทาน ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา การโค้ชและการวิจัยเป็นฐาน เพื่อพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนหัวไทร 2564 ณัฏฐณิชา รอดบุตร และ จุฬาลักษณ์ สุตระ
6 ผลของการจัดกิจกรรมการร้อยตามแบบ (Patterns) ที่มีต่อความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 2 โรงเรียนท่าศาลา 2564 ณัฐชา คำวิจิตร และ สุดา เจ๊ะอุมา
7 การศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาล ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยการตัด ปะ ฉีก 2564 สุดารัตน์ พิชัยกาล และ สุทธิชา มาลีเลศ
8 การหาตําแหน่งของเหตุการณ์แผ่นดินไหวตามของเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6.3 อําเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายด้วยระเบียบวิธีวงกลม 2564 เนติมา จิ๋วประดิษฐกุลรัชฎาพร ชูเกื้อวิไลวรรณ ศรีสวัสดิ์และเกษมศักดิ์ แซ่ตั้ง
9 แบบจําลองความเร็ว 1 มิติบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยปรับปรุงจากแบบจําลอง ak135 2563 เกษมศักดิ แซ่ตั้ง และ เฮลมุท ดือราสส์
10 การใช้โปรแกรม Tracker ร่วมกับกิจกรรมสะเต็ม เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการทาง วิทยาศาสตร์สำหรับ นักศึกษาวิชาชีพครู 2564 อภิชาติ พยัคฆิน และศุภวุฒิ เบ็ญจกุล
11 การศึกษาประสิทธิภาพ ของตู้อบแห้งพลังงาน แสงอาทิตย์ร่วมกับความ ร้อนจากชีวมวล 2564 ดนัย กาญจนสดุง ปาลิตา โต๊ะ และสาวิตรี ชามทอง
12 การศึกษาประสิทธิภาพของตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบความร้อนร่วมจากเครื่องผลิตอากาศร้อน: กรณีศึกษาการอบแห้งกล้วยเล็บมือนาง 2564 ณัฐสุดา ดอกจันทร์ฮาซัน บือราเฮง และสาวิตรี ชาม ทอง.
13 ผลการศึกษาการทดลองปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 2 ของนักศึกษาครูคณิตศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2563 ทรงวิทย์ ฤทธิกัณฑ์ วรรณวิศา อิ่งซุ่ย และวัชรากร ทองช่วย
14 ผลการศึกษาการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 ของนักศึกษาครูคณิตศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 2563 วัชรากร ทองช่วย พัชราภรณ์ ชูศรี และทรงวิทย์ ฤทธิกัณฑ์
15 ผลการประเมินตนเองด้วยการเขียนอนุทินการเรียนรู้ตามหลักอภิปรัชญาควบคู่กับรูปแบบการเรียนการสอนจิตพิสัยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อการเรียนรายวิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 2558 ผศ.นิตยารัตน์ คงนาลึก
16 บทสังเคราะห์ชุดโครงการวิจัย ความรู้และการจัดการน้ำของคนนครศรีธรรมราช 2556 มานะ ขุนวีช่วย
17 แนวทางการพัฒนารูปแบบการพัฒนาครู และผู้บริหารสถานศึกษาแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก 2555 ผศ.ดร.อภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุล และคณะ
18 ผลกการจัดการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวนและแบบกลุ่มสัมพันธ์ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู 2554 ผศ.ดร.สุวิมล เด่นสุนทร
19 การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางสังคมในเด็กปฐมวัย รายวิชาทักษะทางสังคมในเด็กปฐมวัย 2554 เบญจพร ชนะกุล
20 การศึกษาพฤติกรรมการใช้ facebook ของนักศึกษาในชั้นเรียน 2554 ดร.กรวรรณ สืบสม
 [1] [2] [3]
 มีทั้งหมด 52 เรื่อง / แสดงหน้านี้ 20 เรื่อง