คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Faculty of Education, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เมนูงานวิจัย

หน้าหลักงานวิจัย | เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ | ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย | งานวิจัยงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ต่อชุมชนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์คณะครุศาสตร์   

  มีงานวิจัยของอาจารย์ทั้งหมด 6 เรื่อง
ลำดับ เรื่อง ภายใน-ภายนอก ผู้วิจัย
1 การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในสภานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายนบพิตำ ภายใน นายอนุวัฒน์ จันทสะ (100%)
2 ไมโครบิทสื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณของนักเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา ภายใน ว่าที่ร้อยเอกปุญณ์ชนัตว์ แก้วฟุ้งรังสี (ุ60%) นางสาวผการัตน์ โรจน์ดวง (40%)
3 โครงการสภาวการณ์และแนวโน้มการจัดการศึกษาเพื่อสนองความต้องการพัฒนาประเทศ ปี 2562 ภายนอก รศ.ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์
4 โครงการพื้นที่ทางจิตวิญญาณคนนครศรีธรรมราช ภายนอก ผศ.ถนอม เลขาพันธ์
5 โครงการมลายูไทรบุรี : ความหลัง ความทรงจำ และการคงอยู่ของมรดกทางวัฒนธรรม ภายนอก ผศ.ถนอม เลขาพันธ์
6 โครงการ วิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตครู คุณภาพฐานสมรรถนะตามแนวทางการบูรณาการจิตตปัญญาศึกษา ภายนอก ผศ.ถนอม เลขาพันธ์
 [1]
 มีทั้งหมด 6 เรื่อง / แสดงหน้านี้ 6 เรื่อง