คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Faculty of Education, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ระบบบริการมหาวิทยาลัย

คณะ/หน่วยงาน/ระบบบริการของมหาวิทยาลัย


ระบบบริการมหาวิทยาลัย

คณะในมหาวิทยาลัย


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Faculty of Technology Industrial
http://techno.nstru.ac.th
เปิดสอนช่างอุตสาหกรรมระดับปริญาญาตรี 4 ปี ปริญาญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) และ ปริญญาโท
Tel : 075-377-439
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Faculty of Humanities and Social Sciences
http://human.nstru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
Tel : 075-377-442
คณะวิทยาการจัดการ
Faculty of Management Sciences
http://manage.nstru.ac.th/
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
Tel : 075-809-845
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology
https://sct.nstru.ac.th/
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
Tel : 075-845-533
สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
Graduate
http://graduate.nstru.ac.th
เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก
Tel : 075-377-438
ระบบบริการมหาวิทยาลัย

หน่วยงานในมหาวิทยาลัย


กองนโยบายและแผน
-
http://race.nstru.ac.th/nstru_portal/plan/
ส่งเสริม สนับสนุน จัดทำนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย
Tel : 075-377-440
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
SatitNstru
https://satit.nstru.ac.th/
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
Tel : 075-809-874
สถาบันวิจัยและพัฒนา
Research and Development Institute
http://race.nstru.ac.th/nstru_portal/research/
พัฒนาความสามารถทางการวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น
Tel : 075-377-742
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Resource Academy Center Education
http://race.nstru.ac.th
สนับสนุนทรัพยาการการเรียนรู้ พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและทักษะภาษาต่างประเทศ
Tel : 075-809-833
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Regis
http://regis.nstru.ac.th
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา, พัฒนาระบบการให้บริการสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา
Tel : 075-392-043
หอสมุดกลาง
Nakhon Si Thammarat University Library
http://arc.nstru.ac.th
สืบค้นหนังสือ, อ่านหนังสือ, ยืมหนังสือ, ห้องคอมพิวเตอร์
Tel : 075-377-444
ระบบบริการมหาวิทยาลัย

ระบบบริการของมหาวิทยาลัย


ระบบบัญชีสามมิติ
Acct3D
http://acct3d.nstru.ac.th/
รายการซื้อพัสดุ
Tel : 075-377-444
ระบบรับสมัครนักศึกษา
Admissions
http://admis.nstru.ac.th/
ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ รับตรง โควต้า กลุ่มภาคี ภาคพิเศษ
Tel : 075-809-866
ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์
Nstru E-Regis
http://esmart.nstru.ac.th/
นักศึกษาสามารถดำเนินการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
Tel : 075-392-043
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา
OASIS
http://esmart.nstru.ac.th/oasis/
ดูผลการศึกษา, ตรวจสอบสภาพนักศึกษา
Tel : 075-392-043
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร
NSTRU E-SYSTEM
http://race.nstru.ac.th/home/
e-Budget, e-Personal, e-Document, e-SAR, e-Filing, e-Evaluation
Tel : 075-377-444
ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์
OATIS
http://regis.nstru.ac.th/oatis/
คู่มือการส่งเกรดออนไลน์, ปฏิทินวิชาการ, ตารางสอน
Tel : 075-392-043