คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Faculty of Education, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

" ท้องถิ่นพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยครูดีและมีคุณภาพ "
ข้อมูลหลักสูตรข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด


  มีข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 62 ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่
1 ขอเเสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จุฑามาศ ศุภพันธ์ และ อาจารย์รัตนา ไกรนรา ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น (การพัฒนาชนบท) ประจำปี พ.ศ. 2564 2022-09-19
2 คณะครุศาสตร์ (มรภ.นศ.) ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จุติพร อัศวโสวรรณ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ 2022-09-17
3 ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดจ้างทำสมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 2022-09-07
4 ผศ.ดร.จุฑามาศ ศุภพันธ์ ได้รับรางวัล "นักวิจัยดีเด่น"ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th ICRU 2022-08-18
5 ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานโล่รางวัล "ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่" วันแม่แห่งชาติ ปี 2565 2022-08-15
6 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ตวงรัก รัตนพันธุ์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 2022-08-02
7 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุดา เจ๊ะอุมา เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 2022-08-02
8 นายธนโชติ เพชรสังฆาต ได้รับรางวัลชมเชยนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 2022-07-18
9 นายณัฐพล พุ่มดำ นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจําปี 2565 2022-07-12
10 คณะครุศาสตร์ กำหนดจัดโครงการผลิตครูเป็นเลิศเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 2022-07-01
11 ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์ผ้าม่านพร้อมติดตั้ง จำนวน 8 รายการ 2022-06-29
12 ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ 2022-06-29
13 ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดจ้างติดตั้งเวทีห้องประชุมครุศาสตร์ ชั้น 8 จำนวน 1 งาน 2022-06-29
14 ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ 2022-06-27
15 ขอเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรม "การเตรียมความพร้อมสอบบรรจุ เส้นทางสู่ชีวิตราชการ" 2022-06-23
16 ประกาศผลการพิจารณารับโล่รางวัลกิจกรรม การเชิดชูเกียรตินักวิจัยคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 2022-06-22
17 ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ 2022-06-22
18 แบบประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564 2022-06-20
19 กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และกิจกรรมค่ายต้นกล้าครุศาสตร์ ประจำปี 2565 2022-06-17
20 ขอเชิญอาจารย์คณะครุศาสตร์ อบรมออนไลน์ การเขียนเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน เตรียมความพร้อม เพื่อรับการประเมินการสอน 2022-06-14
21 แจ้งกำหนดการสัมมนานักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2022-06-14
22 คณะครุศาสตร์ขอเชิญประชุมบุคลากรคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 2022-06-14
23 ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม "การเชิดชูเกียรตินักวิจัย" รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2564 2022-06-08
24 วิดีโอให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 2022-06-02
25 ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 2022-05-27
26 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการการพัฒนาระบบการผลิตรครูสู่ความเป็นเลิศ 2022-05-20
27 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้นำสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ที่ได้รับโล่รางวัลนักกิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 2022-05-10
28 ขอแสดงความยินกับคณาจารย์ที่ได้ผ่านการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยเเพร่ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรมเเละการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2) 2022-05-03
29 ขยายระยะเวลาส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณคณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565 2022-05-02
30 คณะครุศาสตร์ ร่วมกับสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับนักศึกษาครู 2022-04-25

 [1] [2] [3]
 มีทั้งหมด 62 รายการ / แสดงหน้านี้ 30 รายการ