คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Faculty of Education, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ข้อมูลจำนวนบุคลากร

ปีปัจจุบัน | ปี 2563 | ปี 2562 | ปี 2561 | ปี 2560 | ปี 2559

::>> ลิงค์แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ปี 2563


จำนวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมดของคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ / วุฒิการศึกษา

ตำแหน่งทางวิชาการ ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม (คน) ร้อยละ
อาจารย์ - 43.5 19 62.5 72.26
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - 10 12 22 25.43
รองศาสตราจารย์ - - 2 2 2.31
ศาสตราจารย์ - - - - -
รวมจำนวน (คน) - 53.5 33 86.5 100.00


จำนวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมดของคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

จำแนกตามประเภทบุคลากร / วุฒิการศึกษา

ประเภทบุคลากร ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม (คน) ร้อยละ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา - 7 12 19 21.96
พนักงานมหาวิทยาลัย - 35 15 50 57.80
พนักงานมหาวิทยาลัย (อายุ 60 ปีขึ้นไป) - 4 4 8 9.25
อาจารย์ประจำสัญญาจ้าง - 7.5 2 9.5 10.98
รวมจำนวน (คน) - 53.5 33 86.5 100.00


จำนวนบุคลากรสายวิชาการทั้งหมดของคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

จำแนกตามประเภทบุคลากร / ตำแหน่งทางวิชาการ

ประเภทบุคลากร อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. รวม (คน) ร้อยละ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 9 9 1 - 19 21.96
พนักงานมหาวิทยาลัย 42 8 - - 50 57.80
พนักงานมหาวิทยาลัย (อายุ 60 ปีขึ้นไป) 2 5 1 - 8 9.25
อาจารย์ประจำสัญญาจ้าง 9.5 - - - 9.5 10.98
รวมจำนวน (คน) 62.5 22 2 - 86.5 100.00


จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมดของคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

จำแนกตามประเภท / วุฒิการศึกษา

ประเภทบุคลากร ตํ่ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม (คน) ร้อยละ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา - - 1 - 1 7.14
ลูกจ้างประจำ - - - - - -
พนักงานราชการ - - - - - -
พนักงานมหาวิทยาลัย (อายุ 60 ปีขึ้นไป) - - - - - -
พนักงานมหาวิทยาลัย - 4 4 - 8 57.14
ลูกจ้างชั่วคราว - 5 - - 5 35.72
รวมจำนวน (คน) - 9 5 - 14 100.00ปี 2562

จำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ / ตามวุฒิ ปีการศึกษา 2562
ตำแหน่ง ป.เอก ป.โท ป.ตรี กำลังศึกษาต่อ รวม ร้อยละ
อาจารย์ 18 39 - - 57 73.08
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11 8 - - 19 24.36
รองศาสตราอาจารย์ 2 - - - 2 2.56
ศาสตราอาจารย์ - - - - - -
รวม 31 47 - - 78 100

จำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามประเภทบุคลากร / ตามวุฒิ ปีการศึกษา 2562
ประเภทบุคลากร ป.เอก ป.โท ป.ตรี กำลังศึกษาต่อ รวม ร้อยละ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 14 7 - - 21 76.92
พนักงานมหาวิทยาลัย 14 34 - - 48 61.54
พนักงานมหาวิทยาลัย (อายุ 60 ปีขึ้นไป) 2 3 - - 5 6.41
พนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญา - 1 - - 1 1.28
อาจารย์ประจำสัญญาจ้าง 1 2 - - 3 3.85
รวม 31 47 - - 78 100

จำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามประเภทบุคลากร / ตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2562
ประเภทบุคลากร อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. รวม ร้อยละ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 11 9 1 - 21 76.92
พนักงานมหาวิทยาลัย 41 7 - - 48 61.54
พนักงานมหาวิทยาลัย (อายุ 60 ปีขึ้นไป) 1 3 1 - 5 6.41
พนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญา 1 - - - 1 1.28
อาจารย์ประจำสัญญาจ้าง 3 - - - 3 3.85
รวม 57 19 2 - 78 100ปี 2561


จำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามวุฒิ ปีการศึกษา 2561
ตำแหน่ง ป.เอก ป.โท ป.ตรี กำลังศึกษาต่อ รวม จำนวนที่ปฏิบัติงานจริง
ข้าราชการ 16 12 - - 28 28
พนักงานมหาวิทยาลัย 11 39 - (1) 50 49
อาจารย์สัญญาจ้าง 1 3 - - 4 4
อาจารย์ 60 ปี ขึ้นไป 1 1 - - 2 2
รวม 29 55 - (1) 84 83


บุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2561
ตำแหน่ง ศ. รศ. ผศ. อ. รวม
ข้าราชการ - 2 12 14 28
พนักงานมหาวิทยาลัย - - 7 43 50
อาจารย์สัญญาจ้าง - - - 4 4
อาจารย์ 60 ปี ขึ้นไป - - 1 1 2
รวม - 2 20 62 84


บุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามตำแหน่งคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2561
คุณวุฒิ อ. ผศ. รศ. ศ. รวม
ป.เอก 17 10 2 - 29
ป.โท 45 10 - - 55
ป.ตรี - - - - -
รวม 62 20 2 0 84


บุคลากรสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2561
ตำแหน่ง สำเร็จการศีกษา จำนวน
ข้าราชการ ปริญญาโท 1
พนักงานราชการ ปริญญาตรี 1
พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท 4
พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาตรี 3
ลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี 4
รวม   13
ปี 2560


จำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามวุฒิ ปีการศึกษา 2560
ตำแหน่ง ป.เอก ป.โท ป.ตรี กำลังศึกษาต่อ รวม จำนวนที่ปฏิบัติงานจริง
ข้าราชการ 16.5 13 - - 29.5 29.5
พนักงานมหาวิทยาลัย 10 35 - 4 45 41
อาจารย์สัญญาจ้าง - 5 - - 5 5
อาจารย์ 60 ปี ขึ้นไป 3 4 1 - 8 8
รวม 29.5 57 1 4 87.5 83.5


บุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2560
ตำแหน่ง ศ. รศ. ผศ. อ. รวม
ข้าราชการ - 1 13.5 15 29.5
พนักงานมหาวิทยาลัย - - 2 43 45
อาจารย์สัญญาจ้าง - - - 5 5
อาจารย์ 60 ปี ขึ้นไป - 2 2 4 8
รวม - 3 17.5 67 87.5


บุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามตำแหน่งคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2560
คุณวุฒิ อ. ผศ. รศ. ศ. รวม
ป.เอก 19 8.5 2 0 29.5
ป.โท 48 8 1 0 57
ป.ตรี 0 1 0 0 1
รวม 67 17.5 3 0 87.5


บุคลากรสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2560
ตำแหน่ง สำเร็จการศีกษา จำนวน
ข้าราชการ ปริญญาโท 1
พนักงานราชการ ปริญญาตรี 1
พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาโท 3
พนักงานมหาวิทยาลัย ปริญญาตรี 3
ลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี 4
รวม   12
ปี 2559


จำนวนอาจารย์จำแนกตามวุฒิ ปีการศึกษา 2559
ตำแหน่ง ป.เอก ป.โท ป.ตรี กำลังศึกษาต่อ รวม จำนวนที่ปฏิบัติงานจริง
ข้าราชการ 17.5 14 - - 31.5 31.5
พนักงานมหาวิทยาลัย 8 31 - 4 43 39
อาจารย์สัญญาจ้าง 1 6 - - 7 7
อาจารย์ 60 ปี ขึ้นไป 3 3 1 - 7 7
รวม 29.5 54 1 4 88.5 84.5


จำนวนอาจารย์จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2559
ตำแหน่ง ศ. รศ. ผศ. อ. รวม
ข้าราชการ - 1 14.5 16 31.5
พนักงานมหาวิทยาลัย -   1 42 43
อาจารย์สัญญาจ้าง - - - 7 7
อาจารย์สัญญาจ้าง - 2 2 3 7
รวม - 3 17.5 68 88.5