คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Faculty of Education, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

การเงินและงบประมาณ


ปี 2564 | ปี 2563 | ปี 2562 | ปี 2561 | ปี 2560 | ปี 2559 | ปี 2558 | ปี 2557 | ปี 2556 | ปี 2555


คณะครุศาสตร์มีรายได้หลักจาก 2 แหล่งได้แก่ รายได้จากงบประมาณแผ่นดิน และรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัย

งบประมาณ ปี 2564
แหล่งที่มาของงบประมาณอนุมัติ จำนวน (บาท) ร้อยละ
1. เงินรายได้

18,062,600

47.81

2. เงินงบประมาณแผ่นดิน

19,720,400

52.19

รวม 37,783,000 100.00


งบประมาณ ปี 2563
แหล่งที่มาของงบประมาณอนุมัติ จำนวน (บาท) ร้อยละ
1. เงินรายได้

16,106,600

62.72

2. เงินงบประมาณแผ่นดิน

9,570,500

37.27

รวม 25,677,100 100.00


งบประมาณ ปี 2562
แหล่งที่มาของงบประมาณอนุมัติ จำนวน (บาท) ร้อยละ
1. เงินรายได้

11,776,800

53.67

2. เงินงบประมาณแผ่นดิน

10,166,900

46.33

รวม 21,943,700 100.00


งบประมาณ ปี 2561
แหล่งที่มาของงบประมาณอนุมัติ จำนวน (บาท) ร้อยละ
1. เงินรายได้

9,468,800

64.13

2. เงินงบประมาณแผ่นดิน

5,295,550

35.87

รวม 14,764,350 100.00


งบประมาณ ปี 2560
แหล่งที่มาของงบประมาณอนุมัติ จำนวน (บาท) ร้อยละ
1. เงินรายได้

9,468,800

64.11

2. เงินงบประมาณแผ่นดิน

5,299,550

35.89

รวม 14,768,350 100.00


งบประมาณ ปี 2559
แหล่งที่มาของงบประมาณอนุมัติ จำนวน ร้อยละ
1. เงินรายได้

10,290,600

64.60

2. เงินงบประมาณแผ่นดิน

5,569,500

35.40

รวม 15,930,100 100.00


งบประมาณ ปี 2558
แหล่งที่มาของงบประมาณอนุมัติ จำนวน ร้อยละ
1. เงินรายได้

9,549,200

60.1

2. เงินงบประมาณแผ่นดิน

6,340,950

39.9

รวม 15,890,150 100.00


งบประมาณ ปี 2557
แหล่งที่มาของงบประมาณอนุมัติ จำนวน ร้อยละ
1. เงินรายได้ 16,850,900 75.67
2. เงินงบประมาณแผ่นดิน 5,416,600 24.33
รวม 22,267,500 100.00


งบประมาณ ปี 2556
แหล่งที่มาของงบประมาณอนุมัติ จำนวน ร้อยละ
1. เงินรายได้ 14,006,000 74.67
2. เงินงบประมาณแผ่นดิน 4,751,200 25.33
รวม 18,757,200 100.00


งบประมาณ ปี 2555
แหล่งที่มาของงบประมาณอนุมัติ จำนวน ร้อยละ
1. เงินรายได้ 13,703,300 83.78
2. เงินงบประมาณแผ่นดิน 2,652,970 16.22
รวม 16,356,270 100.00