คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Faculty of Education, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ปรัชญา : Philosophy

ท้องถิ่นพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยครูดีและมีคุณภาพ

วิสัยทัศน์ : Vision

"เป็นสถาบันต้นแบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ มุ่งเน้นภาษา ไอที วิจัย และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในโลก Digital และ New Normal เพื่อพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยในศตวรรษที่ 21"

พันธกิจ : Mission

มีพันธกิจในการจัดการศึกษาสาขาการศึกษาดังนี้

1. ผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสากล สามาถแข่งขันได้ระดับชาติและนานาชาติ

2. พัฒนาคณาจารย์ และนักศึกษาครูให้มีความสามารถในการใช้ภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศและวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่นและประเทศ

3. พัฒนาหลักสูตรการผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล สอดคล้องกับยุค Digital และ New Normal

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานสากล

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้สำหรับการผลิตและพัฒนาคนในทุกช่วงวัย

6. บริหารจัดการผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ

ประเด็นยุทธศาสตร์: Strategic Issue

1. การพัฒนาท้องถิ่น

2. การผลิตและพัฒนาครู

3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

กลยุทธ์: Strategies

1. วางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม โดยสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนท้องถิ่น ในการดำเนินโครงการตามพันธกิจและศักยภาพของคณะ

2. บูรณาการความร่วมมือภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม) ในการดำเนินโครงการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีนัยสำคัญ

3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการวิจัยและการพัฒนาท้องถิ่น

4. พัฒนาศูนย์อัจฉริยะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ โดยบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้ และเครือข่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของภาคใต้

5. จัดตั้งศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการบริการวิชาการและการพัฒนาครูในท้องถิ่นแบบครบวงจร

6. ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร์ และกระบวนการผลิตบัณฑิตครูให้มีสมรรถนะเป็นเลิศ เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศด้วย School Integrated Learning (SIL) และแพลตฟอร์มเครือข่ายการเรียนรู้

7. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัย และพัฒนาหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการ และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) ที่ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ

8. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพระราชดำริ

9. บูรณาการความร่วมมือภายกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม) ในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น

10. พัฒนาสมรรถนะครูของครูให้มีความเป็นมืออาชีพ บ่มเพาะนักศึกษาครุศาสตร์ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพพร้อมด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูและ คุณลักษณะ 4 ประการ 1) ทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3) มีงานทำ มีอาชีพ 4) เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย

11. พัฒนาระบบและกลไกการผลิตและพัฒนาครูโดยการสร้าง Partnership ในระดับชาติและนานาชาติ

12. เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับคณาจารย์เพื่อการจัดการเรียนการสอน และสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อการปฏิบัติงานในหน้าที่

13. สนับสนุนเครื่องมือและเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาครู

14. ปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Digital New Normal เพื่อรองรับสถานการณ์และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

15. เร่งพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ด้านการใช้ภาษา ไอที วิจัย และนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตและพัฒนาครู

16. พัฒนาบัณฑิตให้สามารถเข้าสู่วิชาชีพและได้รับการเสริมสมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

17. พัฒนาห้องเรียนและห้องปฏิบัติอัจฉริยะ (Digital Classroom) เพื่อการผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพและเข้าสู่วิชาชีพ ได้รับการเสริมสมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

18. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศดิจิทัลเพื่อให้สามารถสนับสนุนคณาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนบัณฑิตและพัฒนาครู

19. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์งานวิจัย และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล เพื่อพัฒนาคนไทยในศตวรรษที่ 21 ทุกช่วงวัย

20. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อสร้างความเป็นเลิศในการพัฒนาเชิงพื้นที่และสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ

21. พัฒนาบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณลักษณะ 4 ประการ (มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง มีงานทำมีอาชีพ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย) พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง

22. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่น

23. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ทุกสาขาวิชาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

24. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสมกับสถานะมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เป็นที่ยอมรับด้านการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

25. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีเพื่อสนับสนุนคณาจารย์และบุคลากรให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนในการผลิตและการพัฒนาครู

26. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อให้สามารถสนับสนุนและพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ


[ ปรับปรุงปี พ.ศ. 2564 ]