คณะครุศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย


เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 คณะครุศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินงานโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย จัดกิจกรรม เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพลเมืองและการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตย ได้ขยายผลโครงการดังกล่าวให้กับนักเรียนในสถานศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีคณาจารย์ผู้ควบคุมดูเเล จำนวน 6 คน และนักศึกษาหลักสูตรสังคมศึกษา จำนวน 27 คน ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนทุ่งสง อำเภอทุ่งสง และ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
ไฟล์ข้อมูล :
วิดีโอ :

วันที่ประกาศ: 2022-09-07
ถ่ายภาพโดย: ปุรเชษฐ
สถิติการเข้าชม: 13 ครั้ง