หลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

Bachelor of Education Program in Thai
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

meritking meritking jestbahis giriş süpertotobet giriş sahabet giriş antalya buz lazer ultrabet giriş dinamobet
หน้าเนื้อหาหลัก

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ประจำสาขา

ชาญณรงค์

อ.ชาญณรงค์ คงฉิม

นันทวัฒน์

อ.นันทวัฒน์ เนตรเจริญ

วรกร

อ.วรกร ธรรมภิบาลอุดม

ศึกษา

ผศ.ศึกษา เรืองดำ

สุขุมาล

อ.สุขุมาล จันทวีข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญา

มุ่งผลิตบัณฑิตครูภาษาไทยที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในศาสตร์ภาษาไทย มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามแนวปฏิรูปการศึกษา เป็นครูนักวิจัยและนวัตกรที่มีจรรยาบรรณ รัก ศรัทธาในวิชาชีพครู

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนี้
1. เป็นผู้ตระหนักและยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีความเป็นครูและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
2. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ
3. เป็นผู้ยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณเละอุดมการณ์ความเป็นครู รักและศรัทธาในวิชาชีพครู
4. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในศาสตร์และศิลป์ทางภาษาไทย
5. เป็นผู้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดขั้นสูง
6. เป็นผู้มีทักษะการสื่อสาร ทักษะข้ามวัฒนธรรม ความฉลาดทางดิจิทัล รู้เท่าทันสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ และสามารถนำมาพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในศตวรรษที่ 21
7. เป็นผู้มีความสามารถในการวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาอง์ความรู้ทางภาษาไทย พัฒนาผู้เรียน พัฒนาท้องถิ่นสังคม และพัฒนาความก้าวหน้าให้กับวิชาชีพครู
8. เป็นผู้มีความสามารถสูงในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 อย่างบูรณาการ
9. เป็นผู้อนุรักษ์ภาษาไทย วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีจิตสำนึกและจิตสาธารณะ เคารพในความแตกต่างระหว่างบุคคลและวัฒนธรรม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ครู/อาจารย์สอนภาษาไทย
2. นักวิชาการด้านภาษาไทย
3. บุคลากรด้านการผลิตสื่อการสอนภาษาไทย
4. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน