หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Education Program in Einglish
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ประจำสาขา

ดิศราพร

อ.ดิศราพร สร้อยญาณะ

ทิพวรรณ

อ.ทิพวรรณ ทองขุนดำ

เย็นฤดี

อ.เย็นฤดี หนูเพชร

วีรศักดิ์

ผศ.วีรศักดิ์ ทวีเมือง

อนิรุธ

อ.อนิรุธ ชุมสวัสดิ์

อรดา

ดร.อรดา โอภาสรัตนากร

slot siteleri bahis siteleri hacklink