หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Education Program in Einglish
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญา

ผลิตครูสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพสูงมีความรู้คู่คุณธรรมสามารถบูรณาการความรู้ทักษะเจตคติคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาครูให้เป็นคนดีมีสติปัญญา ความสามารถและอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุขรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วยสติปัญญา

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้นำทางวิชาการสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการและวิชาชีพมีความอดทนใจกว้างและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครูอย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู
3. มีความรอบรู้และความสามารถหลายด้าน (well-rounded) ใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถในการคิดขั้นสูง สามารถแสวงหาความรู้ที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในการประกอบอาชีพ
4. มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้นำทางวิชาการ มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถคิดวิเคราะห์ มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสามารถแสวงหาความรู้ พัฒนาความรู้ งานวิจัย และสร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างความรู้ใหม่สำหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นใน
5. มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรทางด้านการเรียนการสอนการสอนภาษาอังกฤษที่จะส่งผลให้ครูมีความรู้ความสามารถสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ
6. มีความรู้ความสามารถในด้านการสอนภาษาอังกฤษ สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจของประเทศ และของโลก

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษในทุกสังกัด
2. นักวิชาการทางด้านการศึกษา
3. ล่าม
4. ผู้แปล

slot siteleri bahis siteleri hacklink