หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Education Program in Einglish
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562

2022-11-30

Learn more
คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิจัยเพื่อพัฒนางาน (R to R) และวิจัยสถาบัน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ" ประจำปีงบประมาณ 2566

2022-11-23

Learn more
คณะครุศาสตร์ (มรภ.นศ.) สอบสัมภาษณ์ในการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 (Portfolio)

2022-11-14

Learn more
สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมอบรมในโครงการผู้นำเยาวชนจิตอาสาสเปเชียลโอลิมปิคไทยเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม (National Inclusive Youth Leadership Training)

2022-11-14

Learn more
คณะครุศาสตร์ (มรภ.นศ.) จัดประชุมขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเชิงรุกในปีการศึกษา 2566

2022-11-07

Learn more
คณะครุศาสตร์ (มรภ.นศ.) จัดประชุมปรึกษาหารือในการเตรียมจัดงานครุศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 13

2022-11-07

Learn more
คณะครุศาสตร์ (มรภ.นศ.) จัดกิจกรรม โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และปีที่ 5

2022-10-30

Learn more
การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบงานพัฒนานักศึกษาระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ กิจกรรมพัฒนาอาชีพที่ 2 ให้นักศึกษา

2022-10-19

Learn more
slot siteleri bahis siteleri hacklink