หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Education Program in Einglish
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

หน้าเนื้อหาหลัก

อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์ประจำสาขา

ดิศราพร

อ.ดิศราพร สร้อยญาณะ

ทิพวรรณ

อ.ทิพวรรณ ทองขุนดำ

เย็นฤดี

อ.เย็นฤดี หนูเพชร

วีรศักดิ์

ผศ.วีรศักดิ์ ทวีเมือง

อนิรุธ

อ.อนิรุธ ชุมสวัสดิ์

อรดา

ดร.อรดา โอภาสรัตนากรข้อมูลหลักสูตร

ปรัชญา

ผลิตครูสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพสูงมีความรู้คู่คุณธรรมสามารถบูรณาการความรู้ทักษะเจตคติคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาครูให้เป็นคนดีมีสติปัญญา ความสามารถและอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุขรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วยสติปัญญา

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้นำทางวิชาการสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการและวิชาชีพมีความอดทนใจกว้างและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครูอย่างมีคุณภาพและเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู
3. มีความรอบรู้และความสามารถหลายด้าน (well-rounded) ใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถในการคิดขั้นสูง สามารถแสวงหาความรู้ที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในการประกอบอาชีพ
4. มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้นำทางวิชาการ มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถคิดวิเคราะห์ มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสามารถแสวงหาความรู้ พัฒนาความรู้ งานวิจัย และสร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างความรู้ใหม่สำหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นใน
5. มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรทางด้านการเรียนการสอนการสอนภาษาอังกฤษที่จะส่งผลให้ครูมีความรู้ความสามารถสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ
6. มีความรู้ความสามารถในด้านการสอนภาษาอังกฤษ สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจของประเทศ และของโลก

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษในทุกสังกัด
2. นักวิชาการทางด้านการศึกษา
3. ล่าม
4. ผู้แปล

slot siteleri bahis siteleri hacklink